Фольга 700 х50х8мкм ТМ АРТ (х28) К4

Описание

Фольга 700 х50х8мкм ТМ АРТ (х28) К4