Фольга 700 х50х14мкм ТМ АРТ (х28) К4

Описание

Фольга 700 х50х14мкм ТМ АРТ (х28) К4