Фольга 650 х220х14мкм ТМ АРТ (х24) К4

Описание

Фольга 650 х220х14мкм ТМ АРТ (х24) К4