Фольга 5/5 х20х8мкм ТМ АРТ (х85) К4

Описание

Фольга 5/5 х20х8мкм ТМ АРТ (х85) К4