Фольга 20/20 х20х8мкм ТМ АРТ (х77) К4

Описание

Фольга 20/20 х20х8мкм ТМ АРТ (х77) К4