Фольга 1000 х250х11мкм ТМ АРТ (х18) К4

Описание

Фольга 1000 х250х11мкм ТМ АРТ (х18) К4