Фольга 10/10 х20х8мкм ТМ АРТ (х84) К4

Описание

Фольга 10/10 х20х8мкм ТМ АРТ (х84) К4